Kullanıcı Sözleşmesi

ROIVA EĞİTİM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ WEB SİTE KULLANICI SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – TARAFLAR
1.1. İşbu ROIVA Akademi Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekleri; Roiva Eğitim Danışmanlık Teknoloji Limited Şirketi (Bundan sonra “ROIVA Akademi” olarak anılacaktır) ile https//:roivaakademi.com ‘a (bundan sonra “Web site” olarak anılacaktır) üye olan ve web site ve/veya ROIVA Akademi mobil uygulamalarını işbu Sözleşme’nin şartlarına uymayı kabul ederek kullanan Kullanıcı arasında işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kullanıcı tarafından onaylanması ve Kullanıcı’nın web site’ye üye olması anında düzenlenmiştir.
1.2. Web site’ye üye olarak ve/veya web sitesi üzerinden sunulan hizmetler kullanılarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
Sözleşmenin konusu https://roivaakademi.com/ web sitesi adresinin web site kullanıcı koşulları çerçevesinde Kullanıcılar’ın online ya da fiziksel olarak kurumsal veya bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim almalarına olanak sağlayan web siteden faydalanmasına ilişkin koşul ve şartlarla ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
MADDE 3 – TANIMLAR
Web site
Hukuki hakları ROIVA Eğitim Danışmanlık Teknoloji Anonim Şirketi ’ne ait olan https://roivaakademi.com/ adresli web sitesini ve içerisinde yer alan tüm bilgi ve belgeleri ifade eder.
Kullanıcı Sözleşme
İşbu ROIVA Akademi Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve içeriğini ifade eder.
Sözleşme Ekleri
İşbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil eden metinlerini ifade eder. Bahsi geçen metinler, işbu Sözleşme ile bir bütün olup bu metinlerde yer alan esasların ihlal edilmesi işbu sözleşmenin ihlali ile eşdeğer niteliktedir.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Ekleri
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Aydınlatma Metni – Açık Rıza Metni
Taraf- Taraflar
İşbu Sözleşmede; ROIVA Eğitim Danışmanlık Teknoloji Limited Şirketi ile Kullanıcı ayrı ayrı ‘’Taraf’’ birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
ROIVA Akademi
Web site’nin işletmecisi olan, İcadiye Mah, Haşacı Raif Sk. No:26 / 2, 34674 Üsküdar/İstanbul adresinde yerleşik ROIVA Eğitim Danışmanlık Teknoloji Limited Şirketi unvanlı şirket, Türk hukukuna göre kurulmuş olan bağımsız özel hukuk tüzel kişiliğini ifade eder. ROIVA Akademi, kendi adına ticari faaliyette bulunmakta olup herhangi bir yurt içi ya da yurt dışı tüzel kişiliğin acentesi, şubesi ya da temsilcisi değildir.
Kullanıcı
Kullanıcılar
Web site’ye işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini kabul ederek üye olan, Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, web site’yi ziyaret eden, T.C. Kanunları uyarınca reşit olan gerçek veya TC Kanunlarına uygun olarak kurulu tüzel kişileri ifade eder.
Eğitmen
Web siteye eğitim vermek amacıyla üye olan Kullanıcı’yı ifade eder.
Hizmet
Fikri ve Sınai Hak Mülkiyeti ROIVA Akademi’a ait olan, Kullanıcı’nın web site üzerinden sesli ve-veya görüntülü, canlı veya banttan takip edebildiği veya sunabildiği veya yüz yüze olarak katılım sağlayabildiği içeriklerin sunulması hizmetlerini ifade eder.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (KVKK Metinleri)
Kullanıcılar’ın web site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ROIVA Akademi tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere ROIVA Akademi’nın kişisel verilere ilişkin genel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını düzenleyen vehttps://roivaakademi.com/ web sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Online Ödeme Sistemi
Kullanıcı ve Eğitmen arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ve Eğitmen’in şirkete ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Şirketin işbirliği yaptığı ve BDDK denetimindeki ödeme kuruluşlarından bir ya da birkaçı tarafından, işbu Sözleşmede belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde sağlanan hizmeti ifade eder.
Online Ödeme Hesabı
Online ödeme hizmeti tarafından web site üzerinden sunulan hizmet karşılığı dağıtılmak üzere oluşturulan hesabı ifade eder.
Teklif
Eğitmen’in Kullanıcı’nın web site üzerinden gönderdiği Hizmet Alma Teklifi’ne yanıt olarak gönderdiği hizmetleri belli bir süre ve meblağ karşılığında sağlama teklifini ifade eder.
MADDE 4- TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Üyelik:
4.1.1. Web site’yi ziyaret eden veya üye olan veya eğitim talebinde bulunan veya eğitim teklifi almak isteyen veya herhangi bir şekilde ve amaçla iletişime geçen kişiler Kullanıcı olarak adlandırılmaktadır.
4.1.2 Kullanıcı, web site’ye üye olarak veya web site’yi ziyaret ederek işbu Sözleşme’yi ve eklerinde yer alan kayıt ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcılar, 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.3. Kullanıcı, web site’yi ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, ROIVA Akademi tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
4.1.4. Kullanıcı; isterse aynı zamanda web siteye üye olarak üyelik hesabı da açabilir. Kullanıcı; üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.5. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür
4.1.6. Kullanıcı, web site’de kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.
4.1.7. Kullanıcı, ROIVA Akademi’’nin dilediği zaman üyelerinin herhangi bir sebeple tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda ROIVA Akademiden hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.8. Web site alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm mali, hukuki, fikri ve sınai haklar ROIVA Akademiye aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-web sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.
4.1.9. ROIVA Akademi, Kullanıcı’dan gelen talep yazısını, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
4.1.10. Web site’de sunulan hizmetleri kullanmak dışında, web site’de yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, web site’de yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz. Aksi halde meydana gelebilecek olan tüm zarardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.
4.1.11. Web site’de yayınlanan hiçbir içerik, üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
4.1.12. Kullanıcı, web site’ye eklenmesi için ROIVA Akademinin onayına sunacağı içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık, yasa dışılık, örtülü reklam unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
4.1.13. ROIVA Akademi, web site’nin belli alanlarını veya kategorilerini ve kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
4.1.14. Web site’ye üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
4.1.15. ROIVA Akademi; üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcının kontrolü dışında bir durum olduğunun fark edilmesi durumunda derhal ROIVA Akademi ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcının üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcının sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
4.1.16. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin web site’yi kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka web sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve ROIVA Akademi ile web site’ye zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; ROIVA Akademi’nin tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve hukuki taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
4.1.17. ROIVA Akademi; Kullanıcının, bu Sözleşme’ye aykırı davranması, web site’yi kullanırken ya da web site’ye üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, web site’de verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması halinde veya ROIVA Akademinin gerekli görmesi halinde web site’yi kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda ROIVA Akademinin ayrıca hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.
4.1.18. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere web site’de yer alan tüm içerikler ile web site alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla telif haklarına konu diğer haklar ROIVA Akademiye aittir. Bu sebeple; söz konusu içerikler ROIVA Akademi’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; ROIVA Akademi tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
4.1.19. Tüm mali hakları ROIVA Akademiye ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
4.1.20. Web site’de yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin web site’ye bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için web site’nin ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, web site’de yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması ROIVA Akademinin yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
4.1.21. Kullanıcı, web site’de yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını web site’ye yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşmenin 4.1.19. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı ROIVA Akademi’nin yazılı onayına tabidir.
4.1.22. Kullanıcının yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı web sitenin ve ROIVA Akademi’nin uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
4.1.23. ROIVA Akademi, web site’nin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcının teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs bulaşması veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcının bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı ROIVA Akademi’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple ROIVA Akademi’den hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
4.1.24. ROIVA Akademi, web site’nin hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
4.1.25. ROIVA Akademi; web site’de yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte web site üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda ROIVA Akademi’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.1.26. Kullanıcının ROIVA Akademiye verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcının tercihine bağlı olarak ROIVA Akademiye verdiği veya ROIVA Akademi’nin erişimine onay verdiği bilgilerdir. ROIVA Akademi, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri kanunlarda yer alan üst sınırı aşmamak kaydı ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu gözetilerek saklayacaktır. Ayrıca ROIVA Akademi’nin Kişisel Veri Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
4.1.27. ROIVA Akademi; Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber ROIVA Akademi tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde ROIVA Akademinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı; web site’yi her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcının izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla ROIVA Akademi tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
4.1.28. Kullanıcı, web site’yi ziyaret ettiği süre boyunca ROIVA Akademi, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya web site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir. İşbu sözleşme ile Kullanıcı ROIVA Akademiın Çerez Politikası’nı okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.
4.1.29. ROIVA Akademinin Kullanıcılarına göndereceği bildirimlere, e-postalara, mesajlara, zaman zaman web site’ye, tanıtım postalarına veya reklamlarına, 3. kişilere ait web sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebileceğini Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu linklere tıklayarak diğer web sitelerine girmesi halinde söz konusu web siteler ya da bu web sitelerin uygulamaları ROIVA Akademinin kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişilebilen bahse konu diğer web siteler bakımından geçerli değildir. Bu web siteler ile web sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak ROIVA Akademinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.1.30. Kullanıcı, web site’deki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa web sitenin e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. ROIVA Akademinin üyelerine göndereceği bildirimlere, e-postalara, mesajlara, zaman zaman web site’ye, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait web sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebileceğini Üyeler kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.
4.1.31. Aşağıdaki koşulların sağlanması neticesinde, ROIVA Akademi tarafından üyelik hesabı onaylanır ve Kullanıcı web site’yi üye olarak kullanmaya başlayabilir.
4.1.31.1. Kullanıcı hesabı açılırken geçerli e-posta adresiniz ve cep telefonu numaranız ile kayıt yapmanız gerekmektedir. Kayıt için gerekli bilgiler girildikten sonra e-posta adresinize web site tarafından bir aktivasyon e-postası gönderilecek olup bu e-posta aracılığıyla aktivasyon işlemini yapmanız, sonrasında yine web site tarafından cep telefonunuza gönderilecek doğrulama kodunu web siteye girmeniz durumunda hesabınız oluşturulacaktır. Ancak hesabınızın açılmış olması hesabınızın onaylandığı anlamına gelmemektedir.
4.1.31.2. ROIVA Akademi; kararını açıklama zorunluluğu olmadan herhangi bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.
4.1.32. Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, ROIVA Akademi’nin hizmetlerinden faydalanırken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, web site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.33. Kullanıcı; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, ROIVA Akademi’nin, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse mevzuat uyarınca hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ROIVA Akademi’den her ne nam ve şart altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.34. Kullanıcı; ROIVA Akademi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, e-mail, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususların tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Kullanıcı; web site’ye giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden ROIVA Akademi’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
4.1.35. Kullanıcı, hesabına yetkisiz bir erişim olduğunu, hesabının ele geçirildiğini, web site’de teknik problemler olduğunu ya da web site’ye siber saldırı gerçekleştirildiğini fark eder etmez ROIVA Akademi’yi bilgilendireceğini kabul eder.
4.1.36. Kullanıcı, ROIVA Akademi ile info@roivaakademi.com e-mail adresleri aracılığıyla iletişime geçecektir. Aynı şekilde ROIVA Akademi, kullanıcı ile info@roivaakademi.com e-mail adresleri üzerinden iletişime geçecektir. Kullanıcı, bu e-mail adresleri dışında, e-mail aracılığıyla ROIVA Akademi adını kullanarak herhangi bir dolandırıcılık ya da siber saldırıya maruz kaldığı takdirde doğacak hiçbir zarardan ROIVA Akademi sorumlu olmayacaktır.
4.1.37. Kullanıcı; ROIVA Akademi’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şekilde bir devrin tespiti halinde ROIVA Akademi kullanıcının hesabını dondurmak ve bloke etmekte serbesttir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan ROIVA Akademi sorumlu olmayacaktır.
4.1.38. Kullanıcı, üyelik başvurusu aşamasının tamamlanmasından veya üyeliğinin onaylanmasından sonra üyelik başvurusu esnasında paylaştığı bilgilerde bir değişiklik olması halinde ROIVA Akademi’ye bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.
4.1.39. Kullanıcı, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmemesinden dolayı üyeliğinin onaylanmaması halinde ROIVA Akademi’ı kesinlikle sorumlu tutmayacağını kabul eder. ROIVA Akademi; riskli ve şüpheli gördüğü başvuruları reddetme hakkını saklı tutar.
4.1.40. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile ROIVA Akademi’ın tüm Kullanıcılar’ın hesaplarını her zaman inceleme, değerlendirme ve Kullanıcılar’dan yeni belgeler talep etme hakkı olduğunu kabul eder.
4.1.41. Kullanıcı, üyelik aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda kendisine verilen hizmetlerin geçici veya kalıcı olarak durdurulabileceğini ve sağlanan bu hizmetlerin limitlerinin değiştirilebileceğini kabul eder.
4.1.42. ROIVA Akademi; işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin eklerinde yer alan koşullardan biri ya da birkaçına aykırılık taşıdığı tespit edilen Kullanıcılar’ın sözleşmelerini tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın her zaman dondurabilir, askıya alabilir, iptal edebilir. Bu husustaki nihai karar her zaman ROIVA Akademi’ye aittir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan ROIVA Akademi sorumlu olmayacaktır.
4.1.43. Üyelik başvurusu aşamasında Kullanıcı tarafından paylaşılan veriler 6698 sayılı Kişisel Verierin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince, ROIVA Akademi tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. Bu konuda detaylı bilgiye, “KVKK Politikası” metninden ulaşabilirsiniz.
4.2. Aktivasyon:
4.2.1. ROIVA Akademi tarafından madde 4.1.’de yer alan koşulları karşılayan Kullanıcılar’ın hesapları aktive edilir ve kullanıma açılır. Ancak bu aktivasyon, ileride Kullanıcı hesabına dair bir ihlal olduğu ya da yapılabilecek bir kontrolde kullanıcı koşullarına aykırılık olduğu ROIVA Akademi tarafından tespit edilmesi halinde Kullanıcı hesabının tekrar inaktif edilmeyeceği anlamına gelmeyeceği gibi Kullanıcıya da herhangi bir kazanılmış hak bahşetmemektedir.
4.3. Hesap Güvenliği
4.3.1. Kullanıcılar aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla ROIVA Akademi tarafından belirlenmiş yasaklı işlemlerden sakınmalıdır:
4.3.1.1. Web site içerisinde ya da dışında herhangi bir platformda (web site sayfaları, blog içerikleri, sosyal medya paylaşımları vb.) ROIVA Akademi markasını, ROIVA Eğitim Danışmanlık Teknoloji Limited Şirketi’ni ya da ROIVA Akademi Kullanıcılarını kandırmak suretiyle zarara uğratmak ya da maddi veya manevi menfaat sağlama amaçlı manipüle etmek ya da bu amaçlarla ROIVA Akademi Kullanıcılarına vaatlerde bulunmak veya onları olumsuz yönde yönlendirmek vb. girişimlerde bulunmak,
4.3.1.2. Üçüncü kişilerin haberi ve rızası olmaksızın bu kişilere ait kimlik ve adres bilgilerini kullanarak üyelik oluşturmak,
4.3.1.3. ROIVA Akademi veya ROIVA Akademi adına çıkarılmış, ROIVA Akademi’a ait logolarının veya diğer görsellerinin, olduğu haliyle ya da değiştirilmesi suretiyle oluşturulmuş ad ve görselleri kullanarak sosyal medya üzerinde hesap açmak,
4.3.1.4. Bir üst maddede yer alan yöntemleri kullanarak ya da kullanmayarak, ROIVA Akademi çalışanı ya da iş ortağı ya da ROIVA Akademi çalışanı ya da iş ortaklarıyla ilişkisi olduğunu ima etmek veya bu şekilde algı yaratmaya çalışmak,
4.3.1.5. ROIVA Akademi’ın düzenlemiş olduğu üyelik/referans/yarışma/kampanya vb. yoluyla verdiği taahhütlerin içeriğini değiştirip farklı kazançlar vadetmek,
4.3.1.6. ROIVA Akademi tarafından Kullanıcı’nın bu maddede belirtilen ve mutlak surette uyması gereken kurallara herhangi bir sebep veya şekille doğrudan/dolaylı olarak aykırı davrandığının tespit edilmesi, ROIVA Akademi’ın bu maddede belirtilen haklarını kullanması için yeterlidir.
4.3.2. Bu kapsamda ROIVA Akademi tarafından yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı tarafından söz konusu yasaklı işlemlerin yapıldığı tespit edilmesi halinde ya da bu işlem/işlemlerin yapıldığına dair kuvvetli şüphenin ROIVA Akademi tarafından anlaşılması halinde, ROIVA Akademi’ın işbu Sözleşme ile her türlü yasal başvuru hakkı saklı kalmakla birlikte, ROIVA Akademi bu işlem/işlemler nedeni ile Kullanıcı’ya önceden herhangi bir ihtarda veya ihbarda bulunmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı’ya verilen hizmeti sonlandırma ve hesabı geçici olarak ya da tamamen sonlandırma, Kullanıcı’nın söz konusu aykırı davranışı/davranışları ile varsa elde ettiği kazançları ve Kullanıcı’ya üyelik/referans/kampanya/yarışma vb. yollarla vermiş olduğu edimleri geri alma hakkına sahiptir.
4.4. Gizlilik ve Kişisel Veriler
4.4.1. ROIVA Akademi, Kullanıcılar’a ilişkin bilgileri, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası düzenlemelerine uygun olarak kullanabilir. ROIVA Akademi; Kullanıcılara ait gizli bilgileri; ilgili yasal düzenlemelerde, yetkili kurum kararlarında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.
4.4.2. Taraflar, birbirleri hakkında işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ifası dolayısıyla öğrendikleri, bu Sözleşme’nin imzalanmasından önce bilinen, işbu Kullanıcı Sözleşmesi sırasında herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal etmeksizin üçüncü kişilerden öğrenilen bilgiler veya kamuya açık bilgiler hariç, Taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri (özellikle web sitesinde ilişkin bilgi ve belgeler), gizli bilgi veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç Taraflar’ın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere ya da şirketlere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder
4.4.3. ROIVA Akademi, kullanıcıların IP adreslerini, web site’ye erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. ROIVA Akademi, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.
4.4.4. Kullanıcılar web site’ye üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web web sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu ROIVA Akademi ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veriler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
4.4.5. Kişisel verilerin işlenmesi ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi için ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için, ROIVA Akademi web sitesi üzerinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na erişebilirsiniz.
4.5. Web site
4.5.1. ROIVA Akademi; web site’nin, https://roivaakademi.com adresli web sitesi üzerinden yayında olacağını ve ROIVA Akademi tarafından web site aracılığıyla sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanacağını kabul ve taahhüt eder.
4.5.2. Kullanıcı hesaplarına erişimin aksamaması için gerekli tüm tedbirler, sistem güvenliği dahil olmak üzere ROIVA Akademi tarafından alınacaktır. Ancak teknik aksaklıklar, doğal olaylardan kaynaklanabilecek kesinti ya da sistem arızalarından dolayı yapılan işlemlerinin gecikmesi ya da iptali sebebi ile ROIVA Akademi’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kullanıcılar web site’ye üye olarak ve işlem yaparak bu hususu peşinen kabul etmektedir.
4.5.3. Kullanıcılar, web site üzerinden yaptıkları tüm işlemlerde, yürürlükteki T.C. mevzuatı başta olmak üzere, yerel ve uluslararası tüm yasal gerekliliklere uymak zorundadırlar. Kullanıcılar, yürürlükteki T.C. mevzuatını bildiklerini ve kanunen bilmek ve mevzuata uymak zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler.
4.5.4. Kullanıcılar web site üzerinde zararlı yazılım çalıştırmayacaklarını, web site’nin işleyişini bozacak eylemlerde bulunmayacaklarını, teknik olarak web siteye zarar vermemek için her türlü önlemi alacaklarını kabul ve beyan ederler.
4.5.5. T.C. Resmi makamları tarafından yapılabilecek tüm düzenlemeler gerektiği şekilde ve derhal ROIVA Akademi tarafından web site’ye yansıtılacak ve tüm Kullanıcılar için bağlayıcı olacaktır.
4.5.6. Hukuka aykırı her türlü işlem yasa dışı olup bu işlemlerin tespiti halinde, ROIVA Akademi tarafından ilgili makamlara gerekli yasal başvurular yapılacaktır.
4.5.7. Ödemelerle ilgili herhangi bir sebepten dolayı yaşanabilecek olası bir gecikmeden ROIVA Akademi sorumlu değildir.
4.5.8. Web site’de zaman zaman yayınlanabilecek makale, bilgilendirme yazısı, haber gibi kaynaklar, tamamen bilgilendirme amaçlı olarak üretilen içerikler olup ROIVA Akademi’a karşı bağlayıcı değildir.
4.5.9. ROIVA Akademi; Kullanıcı’dan bilgi güvenliği ve/veya hesap-işlem teyidi için hesap açılışı sırasında veya hesap açıldıktan sonra bazı bilgi/belgeler talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri ROIVA Akademi’ye ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Web site’ye üyelik sırasında ve/veya eğitim satın alma işlemleri sırasında Kullanıcı’lardan alınan kişisel veriler, Kullanıcı’lar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, web site’nin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kulllanıcı’lara iletilebilecektir.
4.5.10. ROIVA Akademi; yöneticileri, çalışanları, iş ortakları, temsilcileri, hiçbir koşulda Kullanıcı’nın web site’yi kullanmış olması veya gerekli şekilde kullanamamış olması nedeniyle gündeme gelebilecek veya web site’ye erişim ya da web site’nin kullanıma veya içeriğine müdahale sonucunda oluşabilecek veri kaybı veya başka maddi varlık kaybı dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Kullanıcı nezdinde oluşabilecek herhangi bir dolaylı, tesadüfi, özel duruma bağlı şekilde meydana gelebilecek zararlardan veya cezai nitelikli zararlardan sorumlu tutulamaz.
4.5.11. Kullanıcı’nın web site’yi ve verilen hizmetleri kullanması, tamamı ile işbu Sözleşme içeriğini, ilgili tüm koşulları ve olası riskleri kabul ve üstlenme anlamı taşımaktadır. Web site üzerinde mevcut servis, “Mevcut Haliyle” ve “Kullanılabilirliği Kadarıyla” sağlanmaktadır. ROIVA Akademi; sağlanan ürün ve hizmetlerin satılabilirliği, herhangi bir konudaki yeterliliği, herhangi bir performans kriterine uyumluluğu konusunda ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir başka konuda açık veya zımni garanti sağlamamaktadır.
4.6. Ücretlendirme
Kullanıcıların satın almak istediği eğitim ya da hizmete ilişkin olarak ROIVA Akademi’ye yönlendirdiği talebinden sonra ücretlendirme ROIVA Akademi ile Kullanıcının iletişime geçmesi akabinde belirlenecektir.
4.7. Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Yasağı
4.7.1. İşbu sözleşme kapsamında https://roivaakademi.com/ üzerindeki tüm programların fikri ve mülkiyet hakları ROIVA Akademiye aittir.
4.7.2. ROIVA Akademi hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adı, tasarım, logo, metin, imge, HTML kodu, yazılım kodlarının ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, arayüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) kullandığı tüm materyaller, iş metodu, iş modeli de dahil olmak üzere ROIVA Eğitim Danışmanlık Teknoloji Limited Şirketi’ne aittir. ROIVA Akademi, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının veya kullanıcı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. ROIVA Akademi, bu kişiye ya da kişilere bir daha hesap açmama hakkına sahiptir.
4.7.3. İşbu maddede yer alan fikri ve sınai mülkiyet hakları sınırsız nitelikte olup, hiçbirinden feragat edilmemiştir. Ayrıca, Kullanıcılar, ROIVA Akademi ve web site ile iltibas ya da haksız rekabet teşkil edecek faaliyetlerden kaçınmayı da kabul ve taahhüt ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde, ROIVA Akademi’nin tüm sair hakları saklı kalmak kaydı ile ilgili Kullanıcı hesabı derhal kapatılacaktır.
4.7.4. Web site’de yer alan bilgi, fotoğraf ve videoların tümünün fikri mülkiyet hakları ROIVA Akademi’a aittir.
4.7.5. Web sitede yer alan Hizmet’ler başka bir yerde, ROIVA Akademi’ın yazılı onayı olmadan kullanılamaz.
4.7.6. Web sitede yer alan bilgiler hiçbir surette kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web sitenin bütünü veya bir kısmı başka bir internet web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
MADDE 5 – HİZMET İÇERİĞİ
Kullanıcı, websiteden alacağı Hizmet’lerin içeriğinden ROIVA Akademiın sorumlu olmadığını bilir. ROIVA Akademi websitesinde yer alan eğitim vb içeriklerin Kullanıcılara fiziki ya da online olarak sunulması için gereken aracı bir platform olup; Kullanıcıların içeriklere ilişkin memnuniyetlerini garanti etmemektedir. Ancak Kullanıcı, Hizmet satın aldığında içerikleri hakkında yaşadığı sorunları info@roivaakademi.com adresine iletebilecektir.
MADDE 6 – İADE VE KOŞULLARI
6.1. Kullanıcı, Hizmet’i satın aldıktan sonra şayet eğitime herhangi bir şekilde katılamayacak olup en geç eğitimden 72 saat önce ücreti iade etme hakkına sahiptir. Bu durumda ROIVA Akademi ücret iadesi yapmayarak Kullanıcının bir sonraki eğitime dahil edilmesine karar verme hakkına da sahiptir.
6.2. Eğitime 24 saatten az zaman kaldı ise hiçbir surette eğitim ücretini iade edemeyecektir. Kullanıcı eğitimin bir kısmına katılmış olsa dahi hiçbir surette ilgili meblağı iade edemeyecektir.
MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN FESHİ
7.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerinde yer alan hükümlerden herhangi birini ya da birkaçını ihlal etmesi hali başta olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere, ROIVA Akademi gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir ihtar veya ön bildirim yapmaksızın ve böyle bir ihtar yükümlülüğü taşımaksızın, Kullanıcı’nın web site’ye erişimini dondurmak veya Kullanıcı hesabını kapatmak yetkisine sahiptir. Kullanıcı, böyle bir hakkın kullanımından dolayı ROIVA Akademi’a karşı herhangi bir talepte bulunamaz.
7.2. Sözleşme’nin feshi halinde Kullanıcı’nın web site’yi kullanma hakkı derhal ortadan kalkar.
7.3. Kullanıcı hesabını kapatmak isterse, web site üzerinden bu işlemi kendisi de gerçekleştirebilir. Kullanıcı’nın hesabını kendi isteği ile kapatması halinde Kullanıcının hesabı en kısa zamanda incelenir ve ROIVA Akademi’ye herhangi bir borcunun tespit edilmesi halinde 3 iş günü içinde ilgili meblağı ROIVA Akademi’nin kendisine bildirdiği hesaba yatırır.
7.4. Kullanıcı Sözleşmesi’nin feshedildiği takdirde, veri saklama standartlarını karşılamak için gerekli hesap ve işlem bilgileri 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde saklanacaktır. Ayrıca hesap fesih işlemi sırasında tamamlanamayan bir işlem olursa ROIVA Akademi, işlemin karşı tarafını o sırada durumdan haberdar etme hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı tarafından başlatılan hesap kapatılışının da (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’inci maddesi kapsamında verinin silinmesini talep etme hakkı) yukarıda belirtilen fesih protokolüne tabi olacağını kabul edersiniz.
7.5. Şirket, mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanım tespit etmesi halinde veya işbu Sözlesmeye aykırılık tespit edilirse önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın web siteyi kullanma ve Hizmet’lerden yararlanma hakkını tek taraflı iptal etme hakkini saklı tutar.
MADDE 8- TEBLİGATLAR
8.1. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü tebligat; ROIVA Akademi’a yapılması halinde: İcadiye Mah, Haşacı Raif Sk. No:26 / 2, 34674 Üsküdar/İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta üzerinden yapılacaktır. Destek e posta adresi info@roivaakademi.com üzerinden yapılacak yazışmalar, sözleşme anlamında resmi tebligat yerine geçmez.
8.2. Kullanıcı’ya yapılması halinde; Kullanıcı’nın web site’ye üyelik aşamasında sağladığı e-posta adresi ve fiziki adresi üzerinden yapılan tebligatlar geçerlidir. İletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde Kullanıcı bu durumu derhal ROIVA Akademi’ye bildirmelidir. Aksi takdirde eski adrese yapılan bildirimler yerine ulaşmış sayılır.
MADDE 9 – MÜCBİR SEBEP
9.1. İşbu Sözleşme kapsamında bir olayın mücbir sebep olarak nitelendirilebilmesi için (i) olayın etkilediği Taraf’ın gerekli özen ve dikkati göstermiş olması ve gerekli önlemleri almış olmasına rağmen olayın sonuçlarının önlenemeyecek veya giderilemeyecek olması, (ii) bu olayın sebebiyet verdiği durumun, etkilenen Taraf’ın bu Sözleşme dâhilindeki yükümlülüklerin yerine getirmesini imkânsız kılması ya da kısmen veya tamamen engellemesi gerekir (“Mücbir Sebep(ler)”). Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; işbu Sözleşme’nin imza tarihi itibarıyla mevcut haller, hiçbir şekilde işbu Sözleşme kapsamında Mücbir Sebep olarak nitelendirilemez. Ekonomik gerekçeler veya taraflardan herhangi birinin kendi kusurundan kaynaklanan nedenler mücbir sebep olarak kabul edilmez. Tereddüde mahal vermemek üzere, Kullanıcı, Mücbir Sebep hallerinin işbu Sözleşme’nin 9.2. maddesinde belirtilen Mücbir Sebep halleri ile sınırlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. İşbu Sözleşme’nin 9. maddesinde belirtilen genel esaslar çerçevesinde Mücbir Sebep sayılacak olan olaylar aşağıdaki hallerle sınırlı olmak ve resmi nitelikli ulusal ve uluslararası kuruluşlarca belgelendirilmek koşuluyla şunlardır:
(i) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş hali,
(ii) Terör hareketleri,
(iii) Yangın, sel, deprem, kara ulaşımını birebir etkileyecek yoğun kül bulutları fırtına, çığ, yıldırım vb. doğal afetler,
(iv) Genel internet kesintileri, telekomünikasyonda yaşanan genel sorunlar
(v) Website aracılığıyla sunulan eğitimleri veren eğitmenleri eğitim veremeyecek şekilde etkileyebilecek olaylar (beklenmeyen veya ağır hastalık durumu, kaza durumu, mücbir sebepler vb.)
9.3. Mücbir Sebep halinin devamı süresince, Taraflar’dan herhangi biri diğerine karşı, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu olmayacak, Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan sorumlulukları askıda kalacaktır. Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebep’in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için gereken işlemleri yerine getirecektir.
9.4. Mücbir sebep durumunun meydana çıkması halinde, ROIVA Akademi işbu sözleşmenin devamı, askıya alınması, fesih veya başka bir şekilde tasfiyesi hallerinde tek yetkili olarak karar verme yetkisine sahiptir.
MADDE 10 – DEĞİŞİKLİKLER
ROIVA Akademi; işbu Sözleşme ve ekleri üzerinde, dilediği zaman ve gerekli gördüğü ölçüde ve şekilde değişiklik yapma yetki ve imkanına sahiptir. Değişiklik yapılması için, Kullanıcılar’a herhangi bir ihtar ya da ön bildirimde bulunulması yükümlülüğü olmadığı gibi kullanıcıların yapılan değişikliklere itiraz hakkı da yoktur. Ancak ROIVA Akademi yapılacak değişikliklerin işleme alınmasından makul bir süre önce Kullanıcılar’a bu değişikliği, Kullanıcılar’ın seçtiği iletişim metodu ile (yoksa sadece e-posta yolu ile) duyurmak için gerekli özeni göstereceğini taahhüt eder. Yapılan değişikliği kabul etmek istemeyen Kullanıcılar hesap kapama işlemi yapmakta serbesttirler. Kullanıcı tarafından web site’nin kullanımına devam edilmesi, yapılan değişikliklerin kabulü anlamına gelmektedir.
MADDE 11 – DEVİR VE TEMLİK
Kullanıcı; ROIVA Akademi’nin yazılı ön iznini almaksızın işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’den doğan hak, borç ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak üçüncü kişilere devir ve temlik edemez, devir ve temlik neticesini doğuracak herhangi bir opsiyon, takas, barter, rehin ve bunlar gibi herhangi bir tasarrufta bulunamaz.
MADDE 12 – BÖLÜNEBİLİRLİK
Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya hükümsüz olması halinde, söz konusu hüküm etkisiz hale gelecek (geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde) ve işbu Sözleşme’de yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeksizin bu Sözleşme’ye dahil edilmemiş sayılacaktır. Taraflar söz konusu geçersiz hükmün yerine geçmek üzere söz konusu geçersiz ve ifa edilemez hükme benzer ve söz konusu hükmün amaçlanan etkisine mümkün mertebe en yakın anlamda olan bir hüküm üzerinde anlaşmak için objektif olarak kendisinden beklenebilecek en üst düzeyde çabayı göstermekle yükümlüdür.
MADDE 13 – UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
13.1. İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm yükümlülükler Türk Hukuku’na tabi olacak ve Türk Hukuku’na göre uygulanıp yorumlanacaktır.
13.2. Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin yorumundan, uygulamasından, Sözleşme’ye uyulmamasından, varlığından, geçerliliğinden veya sona ermesinden herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık çıkması durumunda, uyuşmazlığın çözümü için İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
MADDE 14 – SON HÜKÜMLER
14.1. İşbu sözleşme ROIVA Akademi tarafından web sitede ilan edildiğinde geçmişe yönelik olarak ve web site’ye üyeliği onaylanmış eski/yeni tüm Kullanıcılar’ı da kapsar şekilde geçerlilik kazanır ve Taraflar’dan biri tarafından feshedilene karar yürürlükte kalır.
14.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin onaylanması ve uygulanması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın, kendilerinin defter ve kayıtları ile birlikte uyuşmazlık konusunu ispata elverişli diğer tüm belgelerle (iki tarafın bilgisayar kayıtları ve tüm şekillerde gerçekleştirilen yazışmalar (yani e-postalar, anlık mesajlar, fakslar vb) , sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının ispatının mümkün olduğunu, muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
14.3. Kullanıcı, web siteye üye olduğunda işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’yi kabul etmeyen Kullanıcı’nın web site’ye üye olmaması ve web site’nin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.
HİZMET VEREN / ROIVA Akademi
KULLANICI
Roiva Eğitim Danışmanlık Teknoloji Limited Şirketi
……………………….

Close